ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਵਾ ਹੋਈ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ: ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਐਡਵਾਇਜ਼ਰੀ ਜਾਰੀ,

 ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ

1. ਕੌਣ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ:

ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜੋਖਮ ਵਿੱਚ ਹਾਂ, ਪਰ ਕੁਝ ਵਧੇਰੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ, ਬਜ਼ੁਰਗ, ਸ਼ੂਗਰ, ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ, ਦਮਾ ਜਾਂ ਸਾਹ ਨਾਲੀ ਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵਰਗੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨੂੰ ਘਟਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

2. ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਚਿੰਨ੍ਹ ਅਤੇ ਲੱਛਣ:


ਆਮ ਲੱਛਣਾਂ ਲਈ ਦੇਖੋ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਖੰਘ, ਸਾਹ ਚੜ੍ਹਨਾ, ਪਾਣੀ ਭਰਿਆ ਨੱਕ, ਖਾਰਸ਼ ਵਾਲੀਆਂ ਅੱਖਾਂ, ਅਤੇ ਭਾਰੀ ਸਿਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਇਹਨਾਂ ਲੱਛਣਾਂ ਵਿੱਚ ਬੁਖਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।


3. ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ:


ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ ਨੂੰ ਘਟਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ 'ਤੇ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।


4. ਉਚਿਤ ਇਲਾਜ:


ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾਓ: ਬਾਹਰੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚੋ।

ਕਿਸੇ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰੋ। ਓਵਰ-ਦੀ-ਕਾਊਂਟਰ ਦਵਾਈਆਂ, ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕਸ, ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਲਟੀਵਿਟਾਮਿਨਾਂ ਨਾਲ ਸਵੈ-ਨੁਸਖ਼ੇ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਚੋ। ਲੋੜ ਪੈਣ 'ਤੇ ਖੰਘ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ।

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਸੰਬੰਧੀ ਸਥਿਤੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਇਲਾਜਾਂ 'ਤੇ ਬਣੇ ਰਹੋ।

ਅਸਥਮਾ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਇਨਹੇਲਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਇੱਕ ਸਿਹਤਮੰਦ ਖੁਰਾਕ ਬਣਾਈ ਰੱਖੋ ਅਤੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਈਡਰੇਟਿਡ ਰਹੇ।

5. ਐਕਸਪੋਜ਼ਰ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨਾ


ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ (ਬੱਚਿਆਂ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ, ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵਾਲੇ) ਲਈ ਜਿੰਨਾ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹੋ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਭੀੜ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਅਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਧੂੰਏਂ ਵਿੱਚ ਸਵੇਰ ਦੀ ਸੈਰ ਤੋਂ ਬਚੇ। ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੈਰ ਕਰਨ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੋ। ਘਰ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਅਤੇ ਖਿੜਕੀਆਂ ਬੰਦ ਰੱਖੋ।

6. ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਅਤੇ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ:

ਗਰਭਵਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਤੋਂ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜੋਖਮਾਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਜਨਮ ਵਜ਼ਨ, ਮਰੇ ਹੋਏ ਜਨਮ, ਅਤੇ ਜਮਾਂਦਰੂ ਅਸਧਾਰਨਤਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

7. ਸਵੇਰ ਦੀ ਸੈਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ:

• ਧੂੰਏਂ ਵਿੱਚ ਸਵੇਰ ਦੀ ਸੈਰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਕ ਆਪਣੇ ਉੱਚੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਹਵਾ ਸਾਫ਼ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੈਰ ਕਰਨ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੋ।

8. ਫੇਸ ਮਾਸਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ:


ਫੇਸ ਮਾਸਕ ਹਰ ਕਿਸੇ ਲਈ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। N95 ਮਾਸਕ ਨਿਯਮਤ ਮਾਸਕ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ, ਦਮਾ ਅਤੇ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ N95 ਮਾਸਕ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਵੇਲੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਫ਼ ਅਤੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿੱਟ ਫੇਸ ਮਾਸਕ ਪਹਿਨੇ। ਨੱਕ ਉੱਤੇ ਕੱਪੜੇ ਦਾ ਮਾਸਕ ਪਹਿਨਣ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ੀਲਤਾ ਸੀਮਤ ਹੈ। 

9. ਸੁਨੇਹਾ: ਸਾਡੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਲਈ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਇਸ ਵੱਡੇ ਮਨੁੱਖ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਸਮੂਹਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ।

ਕਾਰਪੂਲਿੰਗ ਦੁਆਰਾ ਵਾਹਨ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਘਟਾਓ ।

ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰੋ। ਹਰਿਆਲੀ ਭਰੀ ਧਰਤੀ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਲਈ ਰੁੱਖ ਲਗਾਉਣ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੋ।

ਸਿਹਤਮੰਦ ਜੀਵਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫਲਾਂ ਅਤੇ ਤਰਲ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਖੁਰਾਕ ਬਣਾਈ ਰੱਖੋ।


ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਤੋਂ


ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਗ੍ਰਹਿ ਦੀ ਸਿਹਤ ਸਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ।School holiday

SCHOOL HOLIDAYS IN NOVEMBER 2023: ਸਕੂਲਾਂ , ਦਫਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ

SCHOOL HOLIDAYS IN  NOVEMBER  2023:   ਸਕੂਲਾਂ , ਦਫਤਰਾਂ  ਵਿੱਚ ਨਵੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ  SCHOOL HOLIDAYS IN NOVEMBER 2023 ਪਿਆਰੇ ਪਾਠਕੋ ਇਸ ਪੋਸਟ ਵ...

Trends

RECENT UPDATES