ਆਪਣੀ ਪੋਸਟ ਇਥੇ ਲੱਭੋ

Saturday, 2 April 2022

PSTET 2021 RESULT OUT: PSTET 2021 ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਘੋਸ਼ਿਤ , ਇਥੇ ਕਰੋ ਚੈਕ


ਮੋਹਾਲੀ , 2 ਅਪ੍ਰੈਲ 

ਪੀ.ਐਸ.ਟੈਟ ਦੀ ਪਰੀਖਿਆ ਜੋ ਖਿਤੀ 24 ਦਸਬੰਰ 2021 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਖਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਰਾਹੀਂ ਕੰਡਕਟ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਵਿੱਲੋਂ ਖਿਤੀ 03.04.2022 ਨੂੰ ਘੋਖਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। 


ਉਮੀਦਵਾਰਾ ਆਪਣਾ ਨਤੀਜਾ ਖਿਤੀ 03.04.2022 ਨੂੰ ਸਵੇਰ 11:00 ਵਜੇ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ Https://pstet.pseb.ac.in ਤੇ ਦੇਖ  ਸਕਦੇ ਹਨ। 


 

 

RECENT UPDATES

Today's Highlight