ਆਪਣੀ ਪੋਸਟ ਇਥੇ ਲੱਭੋ

Friday, 6 May 2022

JUNIOR DRAFTSMAN RESULT OUT : ਅਧੀਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਚੋਣ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਜੂਨੀਅਰ ਡਰਾਫਟਸਮੈਨ ਭਰਤੀ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਘੋਸ਼ਿਤ, ਕਰੋ ਡਾਊਨਲੋਡ

ਅਧੀਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਚੋਣ ਬੋਰਡ ਜੁਨੀਅਰ ਡਰਾਫਟਸਮੈਨ ਭਰਤੀ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨਤੀਜਾ ਚੈਕ ਕਰਨ ਲਈ, ਲਿੰਕ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।


  06-05-2022 - Click here to view Result of Drawing Skill Test (AutoCAD) for the post of Junior Draftsman (Architectural) held on 18-12-2021 (Advertisement No.12/2021)  


 06-05-2022 - Click here to view Result of Drawing Skill Test (AutoCAD) for the post of Junior Draftsman (Mechanical) held on 18-12-2021 (Advertisement No.12/2021) 


 06-05-2022 - Click here to view Result of Drawing Skill Test (AutoCAD) for the post of Junior Draftsman (Civil) held on 18/19-12-2021 (Advertisement No.12/2021) 
RECENT UPDATES

Today's Highlight