ਆਪਣੀ ਪੋਸਟ ਇਥੇ ਲੱਭੋ

Wednesday, 11 May 2022

693 SCHOOL LIBRARIAN RECRUITMENT: ਅਧੀਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਚੋਣ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਸਬੰਧੀ ਅਹਿਮ ਅਪਡੇਟ

 


ਅਧੀਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਚੋਣ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਨੰ: 04 ਆਫ 2021 ਰਾਹੀਂ ਸਕੂਲ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਅਨ ਦੀਆਂ 693 ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਸਬੰਧੀ ਜਿਨਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਰੋਕ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬੋਰਡ ਦੇ ਦਫਤਰ ਵਿਚ ਹਲਫੀਆ ਬਿਆਨ ਜਿਸਦਾ ਨਮੂਨਾ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਨੂੰ ਨੌਟਰਾਇਜ਼ ਕਰਵਾਉਣ ਉਪਰੰਤ ਮਿਤੀ 13.05.2021 ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 10.00 ਵਜੇ ਤੋਂ 3.30 ਵਜੇ ਬਾਦ ਦੁਪਹਿਰ ਤੱਕ ਜਮਾਂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਅਗਲੇਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਨਾਲ ਨੱਥੀ ਲਿਸ਼ਟ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਵਲ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਅਨੁਸਾਰ ਬੁਲਾਏ ਗਏ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੀ ਆਪਣਾ ਹਲਫੀਆ ਬਿਆਨ ਜਮਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਹਾਜਿਰ ਹੋਣਗੇ। 

RECENT UPDATES

Today's Highlight