ਆਪਣੀ ਪੋਸਟ ਇਥੇ ਲੱਭੋ

Friday, 29 April 2022

SOCIAL WELFARE AND WOMAN AND CHILD WELFARE DEPARTMENT RECRUITMENT 2022 : ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਇੱਸਤਰੀ ਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਅਸਾਮੀਆਂ ਤੇ ਭਰਤੀ SOCIAL WELFARE AND WOMAN AND CHILD WELFARE  DEPARTMENT  RECRUITMENT 2022        ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ  ਅਤੇ ਇੱਸਤਰੀ ਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ  ਪੰਜਾਬ ਭਰਤੀ 2022 

ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ  ਅਤੇ ਇੱਸਤਰੀ ਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ,   ਪੰਜਾਬ ਵਲੋਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਅਸਾਮੀਆਂ ਤੇ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇੱਸ ਭਰਤੀ  ਸਬੰਧੀ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।  ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ  ਅਤੇ ਇੱਸਤਰੀ ਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਭਰੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਪੋਸਟਾਂ  ਵੇਰਵਾ ਹੇਠ ਲਿੱਖੇ  ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ। 

 

ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ  ਅਤੇ ਇੱਸਤਰੀ ਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ  ਕਲਰਕ ਭਰਤੀ  2022 

ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ  ਅਤੇ ਇੱਸਤਰੀ ਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ  ਸਟੈਨੋ ਟਾਈਪਿਸਟ ਭਰਤੀ 2022

ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ  ਅਤੇ ਇੱਸਤਰੀ ਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ  ਜੂਨੀਅਰ ਸਕੇਲ ਸਟੈਨੋ ਟਾਈਪਿਸਟ  ਭਰਤੀ 2022

ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ  ਅਤੇ ਇੱਸਤਰੀ ਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਸੁਪਰਡੰਟ ਹੋਮ ਭਰਤੀ 2022

ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ  ਅਤੇ ਇੱਸਤਰੀ ਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ  ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਮਾਜਿਕ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫਸਰ ਭਰਤੀ 2022 

ਪੋਸਟ ਦਾ ਨਾਮ  ਭਰੀਆਂ ਜਾਣ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਗਿਨਤੀ 

  • ਕਲਰਕ :  55
  • ਸਟੈਨੋ ਟਾਈਪਿਸਟ  : 01
  • ਜੂਨੀਅਰ ਸਕੇਲ ਸਟੈਨੋ ਟਾਈਪਿਸਟ : 02
  • ਸੁਪਰਡੰਟ ਹੋਮ :4  ( ਜਨਰਲ  : 02 ਜਨਰਲ EWS : 01 ਬਲਮੀਕੀ ਮਜਬੀ ਸਿੱਖ (ਅ.ਜ) : 01 ਕੁੱਲ :  04
  • ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਮਾਜਿਕ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫਸਰ :1 


Post of DSSO  :1

Post of Steno Typist  01
Junior Scale Stenographer ;2 

 Post of Clerk  : 55


Qualifications for steno typist:

i) Should Possesses the Bachelor's Degree from a recognized university and Institution ; and 

ii) Qualifies a test in Punjabi Stenography to be held by the Board or by the appointing authority at a speed specified by the Government from time to time ; and 

iii) Possess at least 120 hours course with hands on experience in the use of Personal Computer or Information Technology in office productivity applications of Desktop Publishing applications form a Government recognized institution or a reputed institution, which is ISO 9001 certified 

Possess a Computer Information Technology Course equivalent to 'O' level Certificate.
Salary : 21700/- 


Qualifications for Clerk recruitment: 

1. Should be a Graduate from a recognized university/ institution. 

2.Possess at least 120 hours course with hand on experience in the use of Personal Computer or information Technology in Office productivity applications of Desktop publishing applications from a Government recognized institution or a reputed institution or a reputed institution or a reputed institution, which is ISO 9001 certified. 

Salary : 19900/ Qualification for  ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਮਾਜਿਕ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫਸਰ 

Should possess Master's degree of any of the Social Science subject viz Economics, Social Work, Sociology, Psychology from a recognised university or institution. Note Preference will be given to the person, who have experience of working in the field of Social work. 

Salary : 35400/ Qualification for Junior scale stenographer :  Should Possesses the Bachelor's Degree from a recognized university and Institution ; and 

ii) Qualifies a test in Punjabi Stenography to be held by the Board or by the appointing authority at a speed specified by the Government from time to time ; and 

iii) Possess at least 120 hours course with hands on experience in the use of Personal Computer or Information Technology in office productivity applications of Desktop Publishing applications form a Government recognized institution or a reputed institution, which is ISO 9001 certified.


Important links :    

OFFICIAL WEBSITE FOR APPLYING ONLINE ; 

ਕਲਰਕ , ਸਟੈਨੋ ਟਾਈਪਿਸਟ ,  ਅਤੇ  ਜੂਨੀਅਰ ਸਕੇਲ ਸਟੈਨੋ ਟਾਈਪਿਸਟ ਦੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਤੇ ਭਰਤੀ ਅਧੀਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਚੋਣ ਬੋਰਡ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। 
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਮਾਜਿਕ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫਸਰ ਦੀ ਅਸਾਮੀ ਤੇ ਭਰਤੀ ਪੰਜਾਬ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। www.ppsc.gov.in 

OFFICIAL NOTICE FOR  SOCIAL WELFARE AND WOMAN AND CHILD WELFARE  DEPARTMENT  RECRUITMENT 2022 

 

ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ  ਅਤੇ ਇੱਸਤਰੀ ਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ  ਕਲਰਕ ਭਰਤੀ  2022 

ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ  ਅਤੇ ਇੱਸਤਰੀ ਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ  ਸਟੈਨੋ ਟਾਈਪਿਸਟ ਭਰਤੀ 2022

ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ  ਅਤੇ ਇੱਸਤਰੀ ਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ  ਜੂਨੀਅਰ ਸਕੇਲ ਸਟੈਨੋ ਟਾਈਪਿਸਟ  ਭਰਤੀ 2022

ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ  ਅਤੇ ਇੱਸਤਰੀ ਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਸੁਪਰਡੰਟ ਹੋਮ ਭਰਤੀ 2022

ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ  ਅਤੇ ਇੱਸਤਰੀ ਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ  ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਮਾਜਿਕ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫਸਰ ਭਰਤੀ 2022 

RECENT UPDATES

Today's Highlight