ਆਪਣੀ ਪੋਸਟ ਇਥੇ ਲੱਭੋ

Monday, 13 December 2021

PSEB EXAM 10TH PUNJABI( A & B) ANSWER KEY SET A;

 

Question Answer Question Answer
1 C 31 B
2 B 32 C
3 C 33 D
4 C 34 B
5 D 35 D
6 B 36 B
7 A 37 B
8 A 38 C
9 D 39 D
10 C 40 B
11 B 41 B
12 C 42 C
13 D 43 D
14 C 44 D
15 B 45 D
16 D 46 B
17 A 47 C
18 A 48 B
19 D 49 D
20 B 50 D
21 C 51 B
22 D 52 A
23 A 53 B
24 B 54 A
25 C 55 C
26 C 56 C
27 C 57 B
28 B 58 D
29 D 59 C
30 C 60 A

RECENT UPDATES

Today's Highlight