ਆਪਣੀ ਪੋਸਟ ਇਥੇ ਲੱਭੋ

Tuesday, 28 December 2021

PSEB BOARD EXAM: ਦਸਵੀਂ ਅਤੇ ਬਾਰਵੀਂ ਦੀਆਂ ਬੋਰਡ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ( ਅਨੂਪੂਰਕ ) ਜਨਵਰੀ 2022 'ਚ

ਦਸਵੀਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਰੀਅਪੀਅਰ ਓਪਨ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਬਾਰੂਵੀ ਰੈਗੂਲਰ ਅਤੇ ਓਪਨ ਸਕੂਲ ਦੀਆਂ ਅਨੁਪੂਰਕ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਜਨਵਰੀ 2022 ਵਿੱਚ ਲਈਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਹਨ। 

ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਅਪੀਅਰ ਹੋਣ ਲਈ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਫਾਰਮ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਫੀਸ ਜਮਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮਿਤੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਡਿਊਲ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ:-

RECENT UPDATES

Today's Highlight