ਲੜੀ ਨੰ. ਸਮਾਨ ਸੋਮਵਾਰ ਮੰਗਲਵਾਰ ਬੁੱਧਵਾਰ ਵੀਰਵਾਰ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਸ਼ਨੀਵਾਰ
1 ਦਾਲ ਚਨਾ 2.73 0 0 0 0 2.73
2 ਸਫੈਦ ਮੁੰਗੀ 0 2.38 0 0 0 1.20
3 ਮਸੂਰ 0.81 0.81 1.38 0.81 0.81 0.91
4 ਮਿੱਠਾ 0.15 0.10 0.10 0.10 0.10 0.15
5 ਜੀਰਾ 0.10 0.05 0 0 0 0.10
6 ਹਲਦੀ 0.15 0.15 0 0 0 0.10
7 ਰਸਮ ਮਸਾਲਾ/ਸੇਂਗੀ 0.05 0 0 0 0 0
8 ਲੂਣ 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07
9 ਖੋਪਰਾ 0 0 0 0 0 0
10 ਮੱਖਣ 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10
11 ਕਾਲੇ ਚਨੇ  0.10 0.10 0 0.10 0 0.10
12 ਬੈਦੀਆ 0 0 0.25 0 0.25 0.25
13 ਧਨੀ 0 0 0.15 0 0.15 0.15
14 ਖਟਾਈ 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35
15 ਪਿਪਰੀ 0.45 0 0.45 0 0.45 0.55
16 ਟਮਾਟਰ 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20
17 ਸਾਬੂ 0 0 0 0 0 0
18 ਆਂਵਲਾ 0 0 0 0 0 0
19 ਕੰਡ/ਮੂੰਲ਼ਾ 0 0 0 0 0 0
20 ਕਟਕ/ਪਿਆਜ਼ੀ 0 0 0 0 0 0
21 ਸੁੱਪ 0.10 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15
22 ਛਲ 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20
ਕੁੱਲ ਜੋੜ 6.51 6.51 6.51 6.51 6.51 6.51

Featured post

ਅੱਜ ਦਾ ਰਾਸ਼ੀਫਲ (14 ਜੁਲਾਈ 2024) - ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ

  ਅੱਜ ਦਾ ਰਾਸ਼ੀਫਲ (14 ਜੁਲਾਈ 2024) - ਪੰਜਾਬੀ  ਵਿੱਚ ਮੇष (Aries): ਅੱਜ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਨ ਮਿਲੇ-ਜੁਲੇ ਫ਼ਲਦਾਰ ਰਹੇਗਾ. ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਲਤਾ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਥੋੜੀ ...

BOOK YOUR SPACE ( ਐਡ ਲਈ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ )

BOOK YOUR SPACE ( ਐਡ ਲਈ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ )
Make this space yours

RECENT UPDATES

Trends