Download Voter ID Card (e-EPIC) Online: ਆਪਣਾ ਵੋਟਰ ਕਾਰਡ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ ਇਕ ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ

 

Download Voter ID Card (e-EPIC) Online in Minutes!

Download Voter ID Card (e-EPIC) Online : Having your voter ID card handy is crucial for participating in elections. But what if you lose your physical card or simply don't want to carry it around? The good news is, you can download a digital version called the e-EPIC (electronic Electoral Photo Identity Card) from the comfort of your home. Here's a quick guide to walk you through the process: Having a soft copy of your voter ID card (EPIC) is convenient and can be a lifesaver in situations where you need to show proof of identity digitally. The good news is, downloading your e-EPIC is a quick and easy process!

What is an e-EPIC?

An e-EPIC (electronic Electoral Photo Identity Card) is a digital version of your physical voter ID card issued by the Election Commission of India (ECI). It has the same legal validity as the physical card.How to Download Your e-EPIC

What You'll Need to dwonload EPIC

 • Your EPIC number (printed on your physical voter ID card)
 • A registered mobile number linked to your voter ID
 • Internet access

Steps to Download e-EPIC:

 1. Head to the National Voters' Service Portal (NVSP): This is the official website for all voter-related services in India.
 2. Link for login or signup in National Voter's service Portal click here
 3. Register or Login: If you're a new user, click on "Register as a new user" and follow the on-screen instructions. Existing users can simply log in with their credentials. Fill Mobile Noumber and captacha then click on continue.

 4. Navigate to "Download e-EPIC": Once logged in, look for the "Download e-EPIC" option on the menu.

 5. Enter Details and Verify: There are two ways to proceed:

  • Using EPIC Number: Enter your EPIC number, select your state, and click "Search."
  • Using Form Reference Number: If you don't have your EPIC number handy, you can use the form reference number you received during voter registration.
 6. Verify with OTP: An OTP (One-Time Password) will be sent to your registered mobile number. Enter the OTP to verify your identity.

 7. Download Your e-EPIC: Once verified, you'll see your e-EPIC details on the screen. Click the "Download e-EPIC" button to save it as a PDF file.

Important Note:

 • In some cases, you might need to complete a one-time KYC (Know Your Customer) process before downloading your e-EPIC. This may involve a face verification step.

Benefits of e-EPIC:

 • Convenience: Carry your voter ID anywhere on your phone.
 • Security: Less risk of loss or damage compared to a physical card.
 • Eco-friendly: Reduces paper usage.

Remember: Both the physical voter ID card and the e-EPIC are valid for voting purposes. So, download your e-EPIC today and be prepared for the next election!

ਮਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਵੋਟਰ ਆਈਡੀ ਕਾਰਡ (e-EPIC) ਔਨਲਾਈਨ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ!

ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਵੋਟਰ ਆਈਡੀ ਕਾਰਡ ਦਾ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪਰ ਉਦੋਂ ਕੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕਾਰਡ ਗੁਆ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਚੰਗੀ ਖ਼ਬਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਆਰਾਮ ਤੋਂ e-EPIC (ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਫੋਟੋ ਆਈਡੈਂਟਿਟੀ ਕਾਰਡ) ਨਾਮਕ ਇੱਕ ਡਿਜੀਟਲ ਸੰਸਕਰਣ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ:

 • ਤੁਹਾਡਾ EPIC ਨੰਬਰ (ਤੁਹਾਡੇ ਭੌਤਿਕ ਵੋਟਰ ਆਈਡੀ ਕਾਰਡ 'ਤੇ ਛਾਪਿਆ ਗਿਆ)
 • ਤੁਹਾਡੀ ਵੋਟਰ ਆਈਡੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਇੱਕ ਰਜਿਸਟਰਡ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ
 • ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਪਹੁੰਚ

ਈ-EPIC ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਕਦਮ:

 1. ਨੈਸ਼ਨਲ ਵੋਟਰਜ਼ ਸਰਵਿਸ ਪੋਰਟਲ (NVSP) ਵੱਲ ਜਾਓ: ਇਹ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰ-ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਹੈ।
 2. ਰਜਿਸਟਰ ਕਰੋ ਜਾਂ ਲੌਗਇਨ ਕਰੋ: ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਉਪਭੋਗਤਾ ਹੋ, ਤਾਂ "ਨਵੇਂ ਉਪਭੋਗਤਾ ਵਜੋਂ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰੋ" 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ ਅਤੇ ਆਨ-ਸਕ੍ਰੀਨ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ। ਮੌਜੂਦਾ ਉਪਭੋਗਤਾ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰਾਂ ਨਾਲ ਬਸ ਲੌਗਇਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
 3. "ਡਾਊਨਲੋਡ e-EPIC" 'ਤੇ ਨੈਵੀਗੇਟ ਕਰੋ: ਇੱਕ ਵਾਰ ਲੌਗਇਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮੀਨੂ 'ਤੇ "ਡਾਊਨਲੋਡ e-EPIC" ਵਿਕਲਪ ਦੇਖੋ।
 4. ਵੇਰਵੇ ਦਾਖਲ ਕਰੋ ਅਤੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰੋ: ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੇ ਦੋ ਤਰੀਕੇ ਹਨ:
  • EPIC ਨੰਬਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ: ਆਪਣਾ EPIC ਨੰਬਰ ਦਰਜ ਕਰੋ, ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਚੁਣੋ, ਅਤੇ "ਖੋਜ" 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ।
  • ਫਾਰਮ ਰੈਫਰੈਂਸ ਨੰਬਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ: ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਣਾ EPIC ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੋਟਰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਫਾਰਮ ਸੰਦਰਭ ਨੰਬਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
 5. OTP ਨਾਲ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰੋ: ਤੁਹਾਡੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਇੱਕ OTP (ਵਨ-ਟਾਈਮ ਪਾਸਵਰਡ) ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਲਈ OTP ਦਾਖਲ ਕਰੋ।
 6. ਆਪਣਾ e-EPIC ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ: ਇੱਕ ਵਾਰ ਤਸਦੀਕ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤੁਸੀਂ ਸਕ੍ਰੀਨ 'ਤੇ ਆਪਣੇ e-EPIC ਵੇਰਵੇ ਦੇਖੋਗੇ। ਇਸਨੂੰ PDF ਫਾਈਲ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਲਈ "e-EPIC ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ" ਬਟਨ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ।

ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੋਟ:

 • ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਈ-EPIC ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੀ KYC (ਆਪਣੇ ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਜਾਣੋ) ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਚਿਹਰਾ ਪੁਸ਼ਟੀਕਰਨ ਪੜਾਅ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਈ-ਈਪੀਆਈਸੀ ਦੇ ਲਾਭ:

 • ਸੁਵਿਧਾ: ਆਪਣੀ ਵੋਟਰ ਆਈਡੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫ਼ੋਨ 'ਤੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਰੱਖੋ।
 • ਸੁਰੱਖਿਆ: ਭੌਤਿਕ ਕਾਰਡ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਨੁਕਸਾਨ ਜਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਘੱਟ ਜੋਖਮ।
 • ਈਕੋ-ਅਨੁਕੂਲ: ਕਾਗਜ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਯਾਦ ਰੱਖੋ: ਭੌਤਿਕ ਵੋਟਰ ਆਈਡੀ ਕਾਰਡ ਅਤੇ ਈ-EPIC ਦੋਵੇਂ ਵੋਟਿੰਗ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਵੈਧ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ, ਅੱਜ ਹੀ ਆਪਣਾ ਈ-ਈਪੀਆਈਸੀ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ ਅਤੇ ਅਗਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹੋ!

Featured post

BFUHS NURSING ADMISSION 2024-25 : ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਕਰੋ ਬੀਐਸਸੀ ਨਰਸਿੰਗ, 23 ਮਈ ਤੱਕ ਕਰੋ ਅਪਲਾਈ

  Baba Farid University of Health Sciences Invites Applications for Basic B.Sc. Nursing Course Baba Farid University of Health Sciences, Far...

BOOK YOUR SPACE ( ਐਡ ਲਈ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ )

BOOK YOUR SPACE ( ਐਡ ਲਈ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ )
Make this space yours

RECENT UPDATES

Trends