TOMATO FLUE: PREVENTION IS BETTER AS NO MEDICINE:ਟੋਮੇਟੋ ਫ਼ਲੂ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਐਡਵਾਈਜਰੀ


 CHANDIGARH Administration issued Advisory on "Tomato Flu"WHAT IS TOMATO FLUE? ਟਮੇਟੋ  ਫ਼ਲੂ ਕੀ ਹੈ? 

According to advisory issued by administration Tomato Flu is a viral disease. The name "Tomato Flu" comes from the main symptom of this disease, the tomato shaped blisters on several body parts. The blisters start as red-colored smallblisters and resemble tomatoes when they enlarge. Tomato Flu is a self-limiting infectious disease as the signs and symptoms resolve after a few days.

ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਟਮਾਟਰ ਫਲੂ ਇੱਕ ਵਾਇਰਲ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ। "ਟਮੈਟੋ ਫਲੂ" ਨਾਮ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਲੱਛਣ, ਸਰੀਰ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਤੇ ਟਮਾਟਰ ਦੇ ਆਕਾਰ ਦੇ ਛਾਲੇ ਤੋਂ ਆਇਆ ਹੈ। ਛਾਲੇ ਲਾਲ ਰੰਗ ਦੇ ਛੋਟੇ ਛਾਲਿਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਹੋਣ 'ਤੇ ਟਮਾਟਰਾਂ ਵਰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਟਮਾਟਰ ਫਲੂ ਇੱਕ ਸਵੈ-ਸੀਮਤ ਛੂਤ ਵਾਲੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ  ਲੱਛਣ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

What are the symptoms of Tomato flue?

Primary symptoms observed in children with Tomato Flu are similar to those of other viral infections, which include fever, rashes and pain in joints. Rashes on skin can also lead to skin irritation. 

As with other viral infections, symptoms also include, fatigue, nausea, vomiting, diarrhea, fever, dehydration, swelling of joints, body aches and common influenza-like symptoms.


In children with these symptoms, molecular and serological tests are done for diagnosis of dengue,chikungunya, zika virus, varicella-zoster virus, and herpes; once these viral infections are ruled out, a diagnosis of tomato flu is considered 

ਟਮੈਟੋ ਫ਼ਲੂ ਦੇ ਲਛੱਣ 

ਟਮਾਟਰ ਫਲੂ ਨਾਲ ਪੀੜਤ  ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੇਖੇ ਗਏ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਲੱਛਣ ਦੂਜੇ ਵਾਇਰਲ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬੁਖਾਰ, ਧੱਫੜ ਅਤੇ ਜੋੜਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਚਮੜੀ 'ਤੇ ਧੱਫੜ ਵੀ ਚਮੜੀ ਦੀ ਜਲਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ।


ਹੋਰ ਵਾਇਰਲ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਵਾਂਗ, ਟੋਮੈਟੋ ਫ਼ਲੂ ਦੇ ਲੱਛਣਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਛਣ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਥਕਾਵਟ, ਮਤਲੀ, ਉਲਟੀਆਂ, ਦਸਤ, ਬੁਖਾਰ, ਡੀਹਾਈਡਰੇਸ਼ਨ, ਜੋੜਾਂ ਦੀ ਸੋਜ, ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਅਤੇ ਆਮ ਫਲੂ ਵਰਗੇ ਲੱਛਣ।

Treatment of Tomato flue

Treatment is similar to other viral infections i.e. isolation for 5-7 days from onset of any symptom to prevent the spread of infection to other children or adults, rest, plenty of fluids and hot water sponge for relief of irritation and rashes. 

Supportive therapy of paracetamol for fever and body ache and other symptomatic treatments are required. Tomato flu is a self-limiting illness and no specific drug exists to treat it.

ਟਮੈਟੋ ਫ਼ਲੂ ਦੲ ਇਲਾਜ ਹੋਰ ਵਾਇਰਲ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੱਛਣ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ 5-7 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਅਲੱਗ-ਥਲੱਗਤਾ ਦੂਜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਜਾਂ ਬਾਲਗਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗ ਦੇ ਫੈਲਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ, ਆਰਾਮ, ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਤਰਲ ਪਦਾਰਥ ਅਤੇ ਜਲਣ ਅਤੇ ਧੱਫੜ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਲਈ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਪੰਜ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।


ਬੁਖਾਰ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਦਰਦ ਲਈ ਪੈਰਾਸੀਟਾਮੋਲ ਦੀ ਸਹਾਇਕ ਥੈਰੇਪੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਟਮਾਟਰ ਫਲੂ ਇੱਕ ਸਵੈ-ਸੀਮਤ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਕੋਈ ਖਾਸ ਦਵਾਈ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈPrevention:

The best solution for prevention is maintenance of proper hygiene and sanitization of thesurrounding necessities and environment as well as preventing the infected child from sharing toys, clothes, food, or other items with other non infected children. ਟਮੈਟੋ ਫ਼ਲੂ ਦੀ  ਰੋਕਥਾਮ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੱਲ ਸਹੀ ਸਫਾਈ ਦਾ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਅਤੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ  ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਸਵੱਛਤਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸੰਕਰਮਿਤ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਗੈਰ-ਸੰਕਰਮਿਤ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਖਿਡੌਣੇ, ਕੱਪੜੇ, ਭੋਜਨ ਜਾਂ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਹੈ।


Following are some preventive measures we should keep in mind:

Avoid immediate contact with the infected person Educate your child about the signs and symptoms and its side effects

Tell your child not to hug or touch children having fever or rash symptoms

You should encourage your children about hygiene maintenance and stoppingthumb or finger sucking habits

Encourage the child to use a handkerchief in case of running nose or coughing toavoid the spread of the disease

Don't scratch or rub the blister and wash every time you touch these blister Try to keep hydrated your child by motivating them to drink plenty of water, milk, or juice, whatever they prefer

If your child develops symptoms of tomato fever, immediately isolate them fromother children to inhibit disease progression.

All utensils, clothes, and other utility items (for e.g. bedding) should be separatedand sanitized regularly. Always use warm water to clean skin or for bathing the child


Take a nutrition-rich, balanced diet to boost immunity It is essential to get enough rest and sleep to promote healing


As yet, no antiviral drugs or vaccines are available for the treatment or prevention of tomato flu. Further follow-up and monitoring for serious outcomes and sequelae are needed to better understand the need for potential treatments. 
RECENT UPDATES

School holiday

SCHOOL HOLIDAYS IN FEBRUARY 2023: ਫਰਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਛੁੱਟੀਆਂ ਹੀ ਛੂਟੀਆਂ

SCHOOL HOLIDAYS IN FEBRUARY 2023   ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਫਰਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ  ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਪ੍ਰੀ ਬੋਰਡ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਜਨਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਫਰ...