ਆਪਣੀ ਪੋਸਟ ਇਥੇ ਲੱਭੋ

Monday, 2 May 2022

PSSB CLERK RECRUITMENT : ਅਧੀਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਚੋਣ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਕਲਰਕ ਭਰਤੀ ਦਾ ਫਾਈਨਲ ਨਤੀਜਾ ਅਤੇ ਆਂਸਰ ਕੀ ਜਾਰੀ

  


ਅਧੀਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਚੋਣ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਕਲਰਕ ਭਰਤੀ ਦਾ ਫਾਇਨਲ ਨਤੀਜਾ ਅਤੇ ਆਂਸਰ ਕੀਅ ਅਪਲੋਡ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਲਿੰਕ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਨਤੀਜਾ ਅਤੇ ਆਂਸਰ ਕੀਅ  ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।02-05-2022 - Result of the Written Exam dated 11/12/2021 for the posts of Clerk Accounts (Advertisement No. 19/2021) 


 02-05-2022 - Result of the Written Exam dated 11/12/2021 for the posts of Clerk I.T. (Advertisement No. 18/2021)  


 02-05-2022 - Result of the Written Exam dated 12/12/2021 for the posts of Clerk (Advertisement No. 17/2021) (Combined/Normalized merit of Morning and Evening Shift Exam)  


 02-05-2022 - Revised/Final Answer Key of the Written Exam dated 11/12/2021 and 12/12/2021 for the posts of Clerk (Advt No. 17/2021), Clerk I.T. (Advt. No. 18/2021) and Clerk Accounts (Advt. No. 19/2021)  RECENT UPDATES

Today's Highlight