ਆਪਣੀ ਪੋਸਟ ਇਥੇ ਲੱਭੋ

Monday, 9 May 2022

MERITORIOUS SCHOOL ADMISSION 2022-23:ਮੈਰੀਟੋਰੀਅਸ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲੇ ਲਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਅਹਿਮ ਅਪਡੇਟ


MERITORIOUS SCHOOL ADMISSION 2022 


ਮੈਰੀਟੋਰੀਅਸ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲੇ ਲਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਅਹਿਮ ਅਪਡੇਟ

 ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮੈਰੀਟੋਰੀਅਸ ਸਕੂਲਾਂ ਲਈ ਫਾਰਮ ਭਰਨ ਸਮੇਂ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਸੋਧ ਸਬੰਧੀ ਮੁੱਖ ਦਫਤਰ ਮੇਲ ਭੇਜੀ ਗਈ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਡਾਟਾ unlock ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। correction ਕਰਕੇ ਡਾਟਾ lock ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ । ਜਾਰੀ ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ correction ਅੱਜ ਹੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ । ਜੇਕਰ ਡਾਟਾ lock ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਉਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ।

MERITORIOUS SCHOOL ADMISSION LOGIN HERE


RECENT UPDATES

Today's Highlight