ਆਪਣੀ ਪੋਸਟ ਇਥੇ ਲੱਭੋ

Sunday, 3 April 2022

PSTET DECEMBER 2021 RESULT LINK : PSTET RESULT DOWNLOAD HERE

 ਪੀ.ਐਸ.ਟੈਟ ਦੀ ਪਰੀਖਿਆ ਜੋ ਖਿਤੀ 24 ਦਸਬੰਰ 2021 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਖਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਰਾਹੀਂ ਕੰਡਕਟ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਵਿੱਲੋਂ ਖਿਤੀ 03.04.2022 ਨੂੰ ਘੋਖਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

PSTET 1 LINK FOR RESULTS CLICK HERE 


PSTET 2 LINK FOR RESULT CLICK HERE

RECENT UPDATES

Today's Highlight