ਆਪਣੀ ਪੋਸਟ ਇਥੇ ਲੱਭੋ

Tuesday, 28 December 2021

ਸਟਾਫ ਨਰਸਾਂ ਦੀਆਂ 182 ਅਸਾਮੀਆਂ ਤੇ ਭਰਤੀ , ਅਪਲਾਈ ਆਨਲਾਈਨDEPARTMENT OF MEDICAL EDUCATION AND RESEARCH CHANDIGARH ADMINISTRATION (GOVT. MEDICAL COLLEGE & HOSPITAL, CHANDIGARH)  


Online applications are invited for filling up the following Group C Posts of Staff Nurse (Nursing Officer) in Government Medical College & Hospital, Sector 32, Chandigarh on temporary basis, but likely to continue.

Total POSTS 162 

HOW TO APPLY:
 The candidates willing to apply should visit at GMCH website i.e. http://gmch.gov.in and click on vacancy or the site can be accessed by typing http://gmch.gov.in/jobs-and-training for further details like. 
ONLINE Application form,Pay Scale. Eligibility Criteria, application fee and Terms & Conditions, etc.


 In case of Technical Assistance/difficulty/enquiry regarding submission of ONLINE Application for candidates can send email at dmerut2021@gmail.com .

LAST DATE FOR RECEIPT OF ONLINE APPLICATIONS 27.12.2021 

ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ, ਸੈਕਟਰ 32, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸਟਾਫ ਨਰਸ (ਨਰਸਿੰਗ ਅਫਸਰ) ਦੀਆਂ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਗਰੁੱਪ ਸੀ  ਨੂੰ ਅਸਥਾਈ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਭਰਨ ਲਈ ਔਨਲਾਈਨ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਮੰਗੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ.


ਕੁੱਲ ਪੋਸਟਾਂ 162

ਅਰਜ਼ੀ ਕਿਵੇਂ ਦੇਣੀ ਹੈ:
  ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ GMCH ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਭਾਵ www.gmch.gov.in 'ਤੇ ਜਾਣਾ  ਹੈ ਅਤੇ ਖਾਲੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰ  ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੇਰਵਿਆਂ ਲਈ http://gmch.gov.in/jobs-and-training ਟਾਈਪ ਕਰਕੇ ਸਾਈਟ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। 
ਔਨਲਾਈਨ ਅਰਜ਼ੀ ਫਾਰਮ, ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ। ਯੋਗਤਾ ਮਾਪਦੰਡ, ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਫੀਸ ਅਤੇ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ, ਆਦਿ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ( ਲਿੰਕ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ)

Important Links.

Link for Official website www.gmch.gov.inRECENT UPDATES

Today's Highlight